Discuss as:

Catholic School Apologizes For Omitting Senior Girl's Tux Photo